لغات مربوط به اعمال ریاضی

لغات مربوط به اعمال ریاضی

انگلیسی فارسی مفاهیم ریاضی 🔊 addition جمع 🔊 subtraction تفریق 🔊 multiplication ضرب 🔊 division تقسیم 🔊 to add جمع کردن 🔊 to subtract  / 🔊 to take away تفریق کردن 🔊 to multiply ضرب کردن 🔊 to divide تقسیم کردن 🔊 to calculate حساب کردن 🔊 total جمع کل 🔊 arithmetic حساب 🔊 algebra […]

لغات مربوط به توصیف افراد

لغات مربوط به توصیف افراد

tall قد بلند confident با اعتماد به نفس short کوتاه قد sensitive حساس slim لاغر calm آرام / خونسرد thin خیلی لاغر hot-headed تند مزاج fat چاق impulsive غیر قابل پیشبینی obese خیلی چاق cheerful بشاش well-built خوش هیکل generous سخاوتمند overweight با اضافه وزن kind مهربان medium height قد متوسط mean بدجنس well-dressed خوش […]

زمانبندهای وابسته جملات زبان انگلیسی

زمانبندهای وابسته جملات زبان انگلیسی

زمانبندهای وابسته جملات زبان انگلیسی زمانبندهای وابسته جملات زبان انگلیسی لزوما از زمان بند اصلی تبعیت می کند. در این مقاله به بررسی نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در نحوه بیان زمان جملات وابسته می پردازیم. Sequence of tenses در زبان انگلیسی زمان بندهای وابسته (subordinate clauses) باید از زمان بند اصلی ( main clause) […]

افعال هم معنی با امتناع کردن

افعال هم معنی با امتناع کردن

افعال زبان انگلیسی refuse ، reject ، decline و turn down همگی یا به معنای امتناع از انجام کاری است که از ما خواسته شده است ( و در این معنا متضاد آن ها فعل agree to  است) ؛ یا در غیر این  صورت ، به معنای رد چیزی است که به ما پیشنهاد شده […]

نکات گرامری درباره فعل arrive

نکات گرامری درباره فعل arrive

فعل زبان انگلیسی  arriveبیانگر رسیدن مسافر یاوسیله ی نقلیه به مقصدی است که به سوی آن در حال حرکت است: Sam usually arrives home from work at 5.15. ( سم) معمولاً ساعت پنج و ربع از سرکار می رسد خانه. What time does the train arrive? چه ساعتی قطار می رسد. فعل reach در زبان […]