موارد کاربردی در استفاده از لغات

موارد کاربردی در استفاده از لغات

در انگلیسی گفتاری be sick به معنای ( بالا آوردن ) است: She was sick in the washbasin. توی دستشویی بالا آورد. If you eat too many sweets you’ll be sick. اگر خیلی زیاد شیرینی جات بخوری ، بالا می آوری. The cat has ben sick on the carpet. گربه روی فرش بالا آورده است. […]