کلمات مشابه

تفاوت کلمات مشابه( جلسه دوم)

تفاوت fun و funny   Fun: یه اسم غیرقابل شمارش به معنای ” لذت و تفریحه”. در انگلیسی عامیانه از fun به عنوان صفت هم استفاده میشه. به مثال های پایین دقت کنید: به عنوان اسم: .We had such fun together ما کلی با هم لذت و تفریح داشتیم. .It was fun to go to […]

نکاتی پیرامون مهارت های نوشتاری (جلسه دوم)

ترکیبات زوج قید Compound Adjective Pairs:   ترکیبات زوج قید: معنی adverb + and + adverb پستی و بلندی (زندگی)     ups and downs )of life) اینجا و آنجا، پخش و پلا، پراکنده here and there به تدریج by and by گاهگاهی now and then کاملا، تمام عیار، یکپارچه out and out این ور […]

نکاتی پیرامون مهارت های نوشتاری (جلسه اول)

  تقویت مهارت های نوشتاری:  :Improving Writing Skills   تقویت مهارت های نوشتاری: نگارش به معنی نگاشتن، نوشتن، نقش و نگار کردن و تصویر کردن است. در هر زبانی نگارش به اصول و فنون خاصی نیاز دارد که به آنها آئین یا فنون نگارش گفته می شود. تهیه و تنظیم یک نوشته خوب ایجاب می […]