شنیداری

مهارت رساندن منظور به طرف مقابل را بهبود دهید

گوش کردن. به صحبت های افرادی که در  صحبت کردن به انگلیسی مهارت دارند، مانند رادیو و تلویزیون، گوش کنید. به نحوه تلفظ کلمات ، سرعت صحبت کردنشان  و مواردی از این قبیل توجه کنید. تمرین. در یک دستگاه ضبط صدا حرف بزنید یا از کامپیوتر و میکروفن استفاده کنید. سپس به صدای ضبط شده گوش دهید. با […]