مقایسه قیود

مقایسه انواع قید

مقایسه قیود مقایسۀ قیود:  :Comparison of Adverbs قید حالت مانند صفت، می تواند برای مقایسه به کار رود و بر سه نوع است: قید تساوی، قید تفضیلی و قید عالی برای ساختن قید تساوی از فرمول زیر استفاده می شود. as + قید حالت + as مثال: دانش آموزان معمولاً تکالیفشان را به دقتی که […]