کلمه پرسشی Why

مفهوم کلمه پرسشی Why و کاربرد آن در زبان انگلیسی

بیان قصد و علت با کلمه پرسشی Why Expressing Purpose and Reason اگر علت انجام یک عمل را ندانیم معمولاً از کلمه استفهامی Why به معنای “چرا” استفاده می کنیم.برای مثال: Why do you want to learn English? چرا شما میخواهید زبان انگلیسی یاد بگیرید؟ برای پاسخ دادن به سوالاتی که با کلمه پرسشی Why […]