تفاوت واژگان Both و Either و Neither و گرامر آن‌ها

کلمات both و either و neither از نظر معنایی به هم نزدیک هستند. اما تفاوت این واژگان و گرامر مربوط به کاربرد آن‌ها چیست؟ در این گفتگو این موضوع را بررسی خواهیم نمود. معنای این کلمه‌‌ها به ترتیب، «هر دو» و «هر یک از دو چیز» و «هیچ‌یک از دو چیز» هستند، و نمی‌توانند به […]