به دست آوردن در زبان انگلیسی

به دست آوردن در زبان انگلیسی

بیان اکتساب یا به دست آوردن چیزی در زبان انگلیسی با واژه های مختلفی صورت می گیرد. هر یک از این واژه ها با توجه به موقعیت و نوع چیزی که به دست آمده است مورد استفاده قرار می گیرند. برای یادگرفتن نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی برای بیان به دست آوردن چیزی این پست […]