معنای کلمه گیاه در زبان انگلیسی

معنای کلمه گیاه در زبان انگلیسی

ترجمه واژه plant – طبیعت و محیط زیست ترجمه کلمه plant: گیاه، کاشتن، نهال، بند کردن، در جایی جا دادن، جوانه مترادف ها: Flower, grass, herb, tree, weed, bush, greenery کاربرد در جمله: .We have all kinds of plants in our garden and they need water everyday ما در حیاط خانه خود همه گونه از گیاه […]