معلوم و مجهول

جملات معلوم و مجهول (جلسه اول)

فعل معلوم و مجهول:  :Active and Passive Voice فعل معلوم: Active Voice: فعل معلوم: فعل معلوم،  فعلی است که در آن، فاعل، مبتدای جمله بوده،  فاعل آن معین و معلوم باشد و به فاعل نسبت داده شود. مثال:  در را باز می کنم. I open the door. فعل مجهول: Passive Voice: فعل مجهول: فعل مجهول، […]