معانی مختلف ماشین در زبان انگلیسی

معانی مختلف ماشین در زبان انگلیسی

ماشین در زبان انگلیسی –در زبان انگلیسی کلمات مختلفی معنای ماشین می دهند. با توجه به اینکه در مورد چه ماشینی صحبت می کنیم، از واژه خاصی استفاده می شود. منظور از ماشین صرفا ماشین سواری نیست. در تعریف  ماشین آمده است: ماشین هر وسیله ای است که کاری را برای انسان انجام دهد. به […]