فعل و فاعل

توضیحاتی پیرامون فعل و فاعل

توضیحاتی پیرامون فعل و فاعل 🔴Because / Because of 🎾Because is followed bya subject + verb: بعد از Because فاعل و فعل استفاده مى شود. 🎾The game was canceled because it was raining. ⚾️Because of is followed by a noun: بعد از Because of اسم استفاده مى شود. 🎾The game was canceled because of the […]

روابط دو فعل

روابط دو فعل

روابط دو فعل: Relations Between two Verbs:i q روابط دو فعل: اگر دو فعل در یک جمله برای یک منظور به کار رود، فعل اول تابع قید زمان است و فعل دوم به سه طریق به شرح ذیل تابع فعل اول است. تعدادی افعال در زبان انگلیسی وجود دارد که فعل بعد از آنها ing […]