جملات معلوم و مجهول در زبان انگلیسی به چه شکل استفاده می شوند؟

نکات مهمی که در مورد بحث جملات معلوم(Active) و مجهول (Passive) باید بدانید. نکته اول: اگر فعل دارای حرف اضافه خاصی باشد، این حرف اضافه در آخر جمله قرار می گیرد.برای مثال: The student made fun of her. دانشجویان اورا تمسخر کردند.(معلوم) She was made fun of (by the student.) او مورد تمسخر قرار گرفت. […]

معلوم و مجهول

جملات معلوم و مجهول (جلسه اول)

فعل معلوم و مجهول:  :Active and Passive Voice فعل معلوم: Active Voice: فعل معلوم: فعل معلوم،  فعلی است که در آن، فاعل، مبتدای جمله بوده،  فاعل آن معین و معلوم باشد و به فاعل نسبت داده شود. مثال:  در را باز می کنم. I open the door. فعل مجهول: Passive Voice: فعل مجهول: فعل مجهول، […]