مترجم حرفه ای

چگونه یک مترجم حرفه ای شویم ؟ (جلسه دوم)

عادات خوب و بد ترجمه مترجم برجسته ممکن است در خود برخی عادات بد یا خوب را پرورش دهد. برخی از عادات بد ترجمه به شرح ذیل می­باشند: یکی از عادات بد ترجمه بدور بودن مترجم از زبان مبدا برای یک دوره زمانی معین است، زیرا با توجه به پویایی رشته­های علمی و نیز مقوله […]

مترجم حرفه ای

چگونه یک مترجم حرفه ای شویم؟؟ (جلسه اول)

مقدمه هر فردی که بیش از یک زبان می­داند این توانایی را دارد که یک واژه یا یک جمله را از زبان مبدأ با استفاده از یک واژه یا جمله معادل در زبان مقصد توضیح دهد. این در واقع آغاز ترجمه است. اما فقط آغاز است، زیرا چنین ترجمه ای به خودی خود شخص را […]