آشنایی با لغت فوتبال و ریشه آن در زبان انگلیسی

آشنایی با لغت فوتبال و ریشه آن در زبان انگلیسی

ورزشی که تمام جهان به عنوان فوتبال میشناسد مردمان آمریکای شمالی ساکر مینامند. دلیل بر این است که مردمان آمریکای شمالی، که عمدتاً فقط کانادایی و آمریکایی هستند و گاهی هم مکزیک، کوبا و جمهوری دومینیکن ناخواسته در این فهرست قرار میگیرند، بر این باورند که آن چه آنها ساکر مینامند واقعاً باید در بقیه جهان هم به همین اسم […]