لغات پرکاربرد مربوط به آب و هوا

لغات پرکاربرد مربوط به آب و هوا

sunshine نور آفتاب snowflake دانه برف rain باران hailstone دانه تگرگ snow برف to melt آب شدن / ذوب شدن hail تگرگ to freeze یخ زدن / منجمد شدن drizzle باران ریز to thaw گرم شدن /  آب شدن sleet برف و باران to snow برف باریدن shower باران تند to rain باران باریدن mist […]