لغات مهم در مورد مدرسه و دانشگاه

Preschool پیش دبستانی Kindergarten کودکستان Primary school ابتدایی (5 الی 11 ساله) Elementary school.  ابتدایی First grade  پایه اول ابتدایی (کلاس اول) Fifth grade کلاس پنجم Middle school دوره میانی یا راهنمایی Sixth grade کلاس ششم High school دبیرستان Apply to colleges / universities دانشگاه شرکت کردن Send in your application / submit your application […]