نکاتی پیرامون کلمات متضاد

نکاتی پیرامون کلمات متضاد

متضاد هر صفت ، هر اسم یا هر فعلی را اغلب باافزودن یک پیشوند منفی به آن می سازند. پیش بینی این که کدام یک از پیشوندهای un- ، in- یا dis- برای کدام کلمه به کار می رود ممکن نیست؛ بنابراین ، متضاد کلمات را باید جداجدا آموخت . اینک یکی چند مثال: UN-: […]