اسامی مرکب و قواعد جمع بستن

اسامی مرکب و قواعد جمع بستن

اسامی مرکب و قواعد مربوط به جمع بستن آنها: اسم های مرکب اسم هایی هستند که از چند اسم یا چند کلمه ترکیب شده اند. اغلب این اسم ها حالت اضافه یا حالت صفت و موصوف را دارند. در جمع بستن s جمع را به آخر اسمی که در حالت موصوف قرار گرفته است می […]

قواعد جمع بستن اسم

قواعد جمع بستن اسم

تعداد: اسم مفرد/ اسم جمع: Number: Singular Noun/ Plural Noun:i  اسم مفرد/ اسم جمع: اسم به طور کلی به دو صورت در جمله دیده می شود: اسم مفرد و اسم جمع اسم مفرد: اسم مفرد بر یک شیء یا حیوان دلالت می کند. مثال: یک پرتقال an orange یک پسر a boy یک کتاب a […]