افعال دو قسمتی با Bottle ، معنا و نحوه استفاده از آن‌ها

معنا و کاربرد فعل Bottle پیش از بررسی افعال دو قسمتی با bottle مناسب است معنای خود این فعل را بررسی کنیم. فعل bottle دارای معانی متعددی است. مهمترین آن‌ها «مایعی را پس از تولید، داخل قوطی بسته‌بندی کردن» و «میوه و سبزیجات را به هدف نگهداری طولانی‌تر داخل ظرف دربسته ریختن» و یا گاهی […]

کاربرد فعل Dream of و معانی مختلف آن در زبان انگلیسی

فعل dream در زبان انگلیسی به معنای خواب دیدن، رویا دیدن و آرزو داشتن است. همانطور که از بیان این معانی مشخص است، فعل dream هم می‌تواند بصورت حقیقی مورد استفاده قرار گیرد و هم بصورت مجازی. منظور از کاربرد حقیقی این است که فردی به خواب برود و در حال استراحت رؤیایی ببینید. منظور از کاربرد مجازی این است […]

فعل و فاعل

توضیحاتی پیرامون فعل و فاعل

توضیحاتی پیرامون فعل و فاعل 🔴Because / Because of 🎾Because is followed bya subject + verb: بعد از Because فاعل و فعل استفاده مى شود. 🎾The game was canceled because it was raining. ⚾️Because of is followed by a noun: بعد از Because of اسم استفاده مى شود. 🎾The game was canceled because of the […]