نکاتی درباره فعل visit

فعل visit بیانگر دیدن کسی برای مدتی کوتاه است : She visited her father in hospital every day. او هر روز به پدرش در بیمارستان سر می زد. از فعل visit برای دیدن کردن از جایی نیز می توان استفاده کرد : There are no fewer than 80 castles to visit in Wales. در ویلز […]