استفاده از Present Perfect و Past Perfect و Simple Past

دو نکته گرامری مهم

فعل run  برای توصیف حرکت سریع تر از راه رفتن در زبان انگلیسی به کار می رود. این فعل هم به دویدن به عنوان نوعی ورزش اطلاق می شود و هم به دویدن به دلیل عجله داشتن: I was late so I had to run for the train. دیر کرده بودم بنابراین مجبور بودم بدوم […]