افعال با قاعده و بی قاعده

فعل های باقاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی برای بیان زمانهای مربوط به افعال و به کار گیری مناسب آنها نیازمندیم تا اطلاعاتی اجمالی از ریشه افعال داشته باشیم تا به وسیله آنها بتوانیم شکل ساده فعل را به زمانهای گذشته و آینده و.. ببریم و در جملات مختلف از آنها استفاده کنیم در زیر […]