کاربرد فعل Accuse of و اشتباه رایج در مورد آن

در این بخش از مجموعه انگلیسی صحیح می‌خواهیم به بررسی اشتباهی رایج در مورد کاربرد فعل accuse of بپردازیم. فعل accuse of یک فعل دو قسمتی است و در کاربرد این نوع افعال باید نسبت به هم‌خوانی فعل با حرف اضافه پیروی آن حساسیت زیادی به خرج داد.   کاربرد فعل Accuse of و معنای […]

کاربرد فعل Accustomed to و ساختار صحیح آن

در این قسمت از مجموعه انگلیسی صحیح اشتباهی رایج در مورد کاربرد فعل accustomed to را بررسی می‌کنیم. فعل accustomed to و حالت معلوم آن یعنی accustom to، فعلی دو قسمتی است. و همانطور که پیش‌تر هم دیدم در کاربرد فعل دو قسمتی یا phrasal verb باید نسبت به تناسب فعل و حرف اضافه آن […]