مکالمات درباره کلمه “فردا”

سوال و جواب در مورد برنامه ریزی های “فردا” به زبان انگلیسی “?What are you going to do tonight” امشب میخواهی چکاری کنی؟ “?What are you doing next week” هفته اینده قراره چکار کنی؟ “?When are you going to eat dinner” کی میخواهی شام بخوری؟ “?What time do we have to leave for the airport” […]