travel

قابل شمارش / غیر قابل شمارش

Much: فقط با اسمهای غیر قابل شمارش و با فعل مفرد همراه است و در جملات مثبت، منفی و سوالی بکار برده می شود ولی بهتر است که در جملات مثبت از کلمات (plenty of) و یا (a lot of ) استفاده نمود. Many: فقط با اسمهای قابل شمارش و با فعل جمع همراه است […]

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

همه چیز درباره اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

اسم قابل شمارش: Countable Noun اسم قابل شمارش اسمی است که می توان تعداد آن را ذکر نمود و آن را شمرد و همه بدون اسنثناء جمع بسته می شوند و حرف تعریف نا معین a یا an در ابتداء آنها قرار می گیرد. مثال: دو سیب two apples یک سیب an apple دو کشتی […]