یادگیری

چند عبارت روزمره مهم در زبان انگلیسی

چند عبارت روزمره مهم در زبان انگلیسی How are you? یعنی «حالت چطوره؟» و کمی رسمی است و معمولاً از جایگزین های غیر رسمی تر استفاده میشود: How’re you doing? How’s it going? How’s everything? همه اینها تقریباً هم معنی هستند و میپرسند که آیا حالتان خوب است یا نه. شاید هم این دو را […]