ضرب المثل های حرف E

ضرب المثل های انگلیسی که با حرف E شروع می شوند. «.Eagles don’t catch flies» ترجمه: شاهین حشره شکار نمیکنه. “.Early bird gets the worm” مترادف فارسی: «سحرخیز باش تا کامروا باشی» “** Corollary, cynical: “Early worm gets the bird “.Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise” Corollary, […]

عبارات محاوره ای

در این جلسه به بیان عباراتی پیرامون سلام و احوالپرسی می پردازیم: برای سلام کردن در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی از Hi یا Hello استفاده می شود. در کشور هایی مانند انگلستان و استرالیا Hello رایج تر است اما در امریکای شمالی و کانادا Hi بیشتر به کار می رود. برای احوالپرسی رایج ترین […]

عبارات محاوره ای

در این جلسه نیز چند اصطلاح کاربردی در مکالمات را با هم فرا می گیریم:      .I’ll do it at the earliest possible time در اسرع وقت انجامش میدم .she wouldn’t lift a hand against a fly / she hasn’t harmed a fly آزارش به مورچه هم نمیرسد .Let get this off my chest بزار […]

سه نکته پیرامون یادگیری عبارات محاوره ای

برای یادگیری عبارات محاوره ای به کار بستن سه نکته پیرامون این عبارات ضروری است:   نکته اول تعداد زیادی از اصطلاحات غیر رسمی انگلیسی و به اصطلاح خودمانی هستند. برخی دیگر حالت غیر مودبانه و برخورنده دارند. باید بخاطر داشت که این دسته از اصطلاحات فقط بین دوستان نزدیک و یا کسانی که رابطه خیلی […]