عبارات شروع و پایان

عبارات شروع و پایان

شروع و پایان .At first we had soup At first ، درباره ی اینکه چگونه چیزی شروع میشود میباشد، که تغییر کرده و دیگر به همان صورت تمام نمیشود. پس جمله ی بالا اشتباه میباشد. .At first it was easy, but then it became difficult اولش اسون بود، ولی بعدش سخت شد. .First we had […]