عبارات رایج در مکالمات پیرامون پوشاک

عبارات رایج در مکالمات پیرامون پوشاک

عبارات رایج در مکالمات پیرامون پوشاک هنگامی گفته می شود که زیپ کسی باز باشد و نخواهیم در حضور دیگران به او تذکر بدهیم. XYZ (= Examine your zipper.) اول زیپ را باز کن. First open the zipper. این زیپ گیر کرده است. This zipper is stuck. این جا دکمه ای خیلی تنگ است. This […]