ضمایر انعکاسی

ضمایر انعکاسی – Reflexive Pronouns ضمایر انعکاسی ضمایری هستند که بر روی ضمایر شخصی تاکید می کنند. برای مثال تو فارسی می گیم: ” من خود خودم باید این کارو انجام بدم. نه شما.” تو این جمله گوینده داره تاکید می کنه که کاری رو خودش فقط باید انجام بده نه شخص دیگه ای. یا […]