ضمایم پرسشی

ضمایم پرسشی

ضمايم پرسشی پرسشهای کوتاهی هستند که به انتهای يک جمله (در انگليسیمحاوره‌ای) افزوده می‌شوند. به جملات زير دقت کنيد: You are a teacher, aren’t you? (شما يك معلم هستيد، اينطور نيست؟) Farhad works hard, doesn’t he? (فرهاد سخت کار مي‌کند، اينطور نيست؟) در مثالهای بالا aren’t you و doesn’t he ضمايم پرسشی هستند. قواعد ساختن […]