travel

ضمایر

ضمایر فاعلی جمع مفرد we I اول شخص you you دوم شخص they he, she, it سوم شخص   چند نکته 1- همه ضماير شخصی (فاعلی، مفعولی و…) به استثناء it در مورد انسان به کار گرفته می‌شوند. (they هم می‌تواند به انسان و هم به اشياء اشاره کند.) 2- ضمير I هميشه بصورت بزرگ نوشته می‌شود، حتی اگر در وسط […]

ضمایر انعکاسی یا reflective pronouns

ضمایر انعکاسی یا reflective pronouns ضمایری هستند که معمولا به عنوان مفعول جمله به کار می روند. این ضمایر در زبان فارسی معمولا به صورت شکلی صرف شده از واژه “خود” نوشته می شوند. کاربرد کاربرد اصلی ضمایر انعکاسی زمانی است که فاعل و مفعول در واقع یک نفر هستند. به مثال زیر توجه کنید: […]

ضمایر انعکاسی

ضمایر انعکاسی – Reflexive Pronouns ضمایر انعکاسی ضمایری هستند که بر روی ضمایر شخصی تاکید می کنند. برای مثال تو فارسی می گیم: ” من خود خودم باید این کارو انجام بدم. نه شما.” تو این جمله گوینده داره تاکید می کنه که کاری رو خودش فقط باید انجام بده نه شخص دیگه ای. یا […]