ضمایر

ضمایر در زبان انگلیسی

یک زبان از انواع مختلفی لغات تشکیل شده است. آنها شامل اسم ها، صفات، ضمایر  افعال، قید ها ، حروف اضافه، حروف ربط، اصوات، و گاهی حروف تعریف هستند.  برای اینکه جملات را به درستی کنار هم قرار دهید باید بدانید آن کلمه چه بخشی از گفتار شما است و در جمله چه نقشی ایفا می کنند. *** اسم ها- عناصری هستند که معمولا […]