یادگیری زبان

ضرب المثل های انگلیسی

ضرب المثل ها بخش مهمی از فرهنگ و زبان یک ملت را شامل می شوند و اغلب به شکل یک نثر کوتاه بیان می شوند و استفاده از آنها در گفتار و شنیدار موجب جذاب تر شدن آنها می شود. در اینجا تعدادی از ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه و معادل فارسی آن آورده […]

ضرب المثل همراه با توضیح انگلیسی (جلسه اول)

ضرب المثل همراه با توضیح انگلیسی  Explanation / Meaning  Proverb What you learn when you are young will be invaluable when you grow old. Knowledge in youth is wisdom in age. Knowledge makes it possible for you to act. Knowledge is power. Warn many by punishing a few. Kill one to warn a hundred. Destroy […]

ضرب المثل های حرف H

ضرب المثل های حرف H

ضرب المثلهای انگلیسی که با حرف H شروع می شوند. Hair of the dog that bit you. Half a loaf is better than none. ترجمه: نصف نان بهتر از هیچی. معادل: کاچی به از هیچی مترادف: چراغ موشی بِه زِ خاموشی Handsome is as handsome does. Hang a thief when he’s young, and he’ll no’ steal […]

ضرب المثل های حرف E

ضرب المثل های انگلیسی که با حرف E شروع می شوند. «.Eagles don’t catch flies» ترجمه: شاهین حشره شکار نمیکنه. “.Early bird gets the worm” مترادف فارسی: «سحرخیز باش تا کامروا باشی» “** Corollary, cynical: “Early worm gets the bird “.Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise” Corollary, […]