ضرب المثلهای حرف F&G

ضرب المثلهای انگلیسی که با حرف F شروع می شوند. “Faith will move mountains.” ترجمه: ایمان کوه‌ها را جابه‌جا می‌کند. Based on a Christian New Testament passage. “Faint heart ne’er won fair lady.” “Familiarity breeds contempt.” ترجمه: قرابت، حرمت را از بین می‌برد. “Fine feathers make fine birds.” “Fine words butter no parsnips.” “First come, first […]