وجه وصفی

وجه وصفی

وجه وصفی: Participle:i  وجه وصفی وجه وصفی شکلی از فعل است که دارای دو حالت فعلی و وصفی است. وجه وصفی بر دو دسته تقسیم می شود: وجه وصفی فاعلی: Present Participle: وجه وصفی مفعولی: Past Participle: چنانچه کلمه دراین دو حالت وظیفۀ فعلی داشته باشد، اسم فاعل و اسم مفعول، ولی اگر وظیفۀ وصفی […]

وجه وصفی

وجه وصفی

وجه وصفی : Participle  وجه وصفی: وجه وصفی شکلی از فعل است که دارای دو حالت فعلی و وصفی است. وجه وصفی بر دو دسته تقسیم می شود: وجه وصفی فاعلی: Present Participle: وجه وصفی مفعولی: Past Participle: چنانچه کلمه دراین دو حالت وظیفۀ فعلی داشته باشد، اسم فاعل و اسم مفعول، ولی اگر وظیفۀ […]