صفت تفضیلی و عالی

صفت تفضیلی و عالی (جلسه اول)

نکاتی که باید در مورد ساختن صفت تفضیلی و عالی بدانید 1-اگر صفتی به e   ختم شود در فرم تفضیلی فقط (r) و در فرم عالی (st) به آن اضافه می گردد. مثال:              عالی            تفضیلی              مطلق   بزرگ ترین largest بزرگ تر larger بزرگ large شجاع ترین bravest شجاع تر braver شجاع […]

مقایسه صفات

مقایسه صفات

مقایسۀ صفات:   :Comparison of Adjectives q مقایسۀ صفات: در زبان انگلیسی صفات از نظر مقایسه به سه درجه تقسیم می شوند:   درجۀ مطلق: Positive Degree: درجۀ تفضیلی: Comparative Degree: درجۀ عالی: Superlative Degree: صفت مطلق: Positive Adjective: صفت مطلق: حالت و چگونگی اسمی رابیان و تو صیف می کند و می تواند به صورت […]