صفت تفضیلی و عالی

صفت تفضیلی و عالی (جلسه اول)

نکاتی که باید در مورد ساختن صفت تفضیلی و عالی بدانید 1-اگر صفتی به e   ختم شود در فرم تفضیلی فقط (r) و در فرم عالی (st) به آن اضافه می گردد. مثال:              عالی            تفضیلی              مطلق   بزرگ ترین largest بزرگ تر larger بزرگ large شجاع ترین bravest شجاع تر braver شجاع […]