کلمه Enough به همراه صفت‌ها و قیدها

این مثال‌ها را ببینید: He isn’t tall enough to be a basketball player. «او برای اینکه یک بازیکن بسکتبال باشد به اندازه کافی بلند قد نیست.» I’m afraid his skill isn’t good enough. «در کمال تاسف، مهارت او به اندازه کافی خوب نیست.» She couldn’t write quickly enough and she ran out of time. «او نتوانست به اندازه کافی سریع […]