چگونگی به کارگیری صفات در جملات انگلیسی

چگونگی به کارگیری صفات در جملات انگلیسی

همان طور که می دانید صفت کلمه ای است که قبل از اسم قرار می گیرد، و حالت و چگونگی آن را معین و معلوم میکند. اگر اسمی دارای چندین صفت باشد، طرز قرار گرفتن آنها در جمله به شکل زیر است: صفت جنس که نوع ماده و جنس اسم را بیان می کند و […]

مقایسه صفات

مقایسه صفات

مقایسۀ صفات:   :Comparison of Adjectives q مقایسۀ صفات: در زبان انگلیسی صفات از نظر مقایسه به سه درجه تقسیم می شوند:   درجۀ مطلق: Positive Degree: درجۀ تفضیلی: Comparative Degree: درجۀ عالی: Superlative Degree: صفت مطلق: Positive Adjective: صفت مطلق: حالت و چگونگی اسمی رابیان و تو صیف می کند و می تواند به صورت […]