تفاوت بین صفات ملکی و ضمیر ملکی در گرامر زبان انگلیسی

تفاوت بین صفات ملکی و ضمیر ملکی در گرامر زبان انگلیسی

صفات ملکی و ضمایر ملکی چه تفاوتی با هم دارند و کاربرد آنها در زبان انگلیسی به چه صورت است؟ صفات ملکی Possessive Adjective برای نشان دادن مالکیت شیئ نسبت به انسان به کار میروند. این کلمات همیشه قبل از اسم به کار برده می شوند و عبارتند از: My – Your – His/her – […]