صفات متضاد در زبان انگلیسی

صفات متضاد در زبان انگلیسی

big بزرگ small / little کوچک fast سریع slow کند good خوب bad بد expensive گران cheap ارزان thick ضخیم thin نازک narrow کم عرض wide / broad عریض loud (صدای) بلند quiet (صدای) آهسته intelligent باهوش stupid احمق wet مرطوب dry خشک heavy سنگین light سبک hard سخت soft نرم shallow کم عمق deep عمیق easy […]