شکل مجهول زمان ها

حالت و شکل مجهول زمان ها

بیایید با مثال شروع کنیم. 1.Tom broke the window. 2.The window was broken. در جمله اول (تام شیشه پنجره را شکست) تام فاعل جمله است و در ضمن، کننده عمل شکستن(broke) نیز می باشد. در جمله دوم (شیشه پنجره شکسته شد) شیشه پنجره در ابتدای جمله آمده ولی در واقع مفعول عمل شکستن (was broken) […]