سوال کوتاه ضمیمه

سوال کوتاه ضمیمه

سوال کوتاه ضمیمه: Tag Endings/Questions:i سوال کوتاه ضمیمه: وقتی گوینده بخواهد مخاطب او نظر وی را تأیید کند، در این صورت عباراتی از این قبیل به کار می برد. مثال: دیروز به سینما رفتید، نرفتید (مگر نه)؟ You went to the cinema, didn’t you? هرصبح پیاده روی نمی روید، می روید؟ You don’t walk every […]

دو نکته گرامری

دو موضوع گرامری

اسم مصدر:  :Gerund اسم مصدر: با افزودن ing به آخر افعال اسم مصدر (gerund) ساخته می شود. مانند driving, playing , swimming در زبان انگلیسی تعدادی افعال و اصطلاحات  به شرح ذیل وجود دارد که فعل بعد از آنها ing می گیرد. متنفر بودن dislike لذت بردن enjoy ملاحظه کردن consider اهمیت دادن mind قدردانی کردن appreciate […]