سوال های کوتاه

Question Tag یا همان سوال های کوتاه چیست و کاربرد آن در زبان انگلیسی چگونه است؟

در مکالمات روزمره انگلیسی، زمانی که بخواهیم در مورد جمله ای که بیان کرده ایم سوال بپرسیم ازQuestion Tag  استفاده میکنیم، در حقیقت این نوع پرسش یک سوال در جهت تایید گرفتن یا مورد قبول بودن یا نبودن جمله ماست. Question Tag  به دو فرم مثبت و منفی استفاده میشود. زمانی که پرسش ما مثبت باشد ازshort […]