سوال کوتاه ضمیمه

سوال کوتاه ضمیمه

سوال کوتاه ضمیمه: Tag Endings/Questions:i سوال کوتاه ضمیمه: وقتی گوینده بخواهد مخاطب او نظر وی را تأیید کند، در این صورت عباراتی از این قبیل به کار می برد. مثال: دیروز به سینما رفتید، نرفتید (مگر نه)؟ You went to the cinema, didn’t you? هرصبح پیاده روی نمی روید، می روید؟ You don’t walk every […]