مکالمات و عبارات کاربردی برای سفر با هواپیما

مکالمات و عبارات کاربردی برای سفر با هواپیما

واژگان انگلیسی مربوط به فرودگاه airline خط هوایی I prefer American airlines من خطوط هوایی آمریکایی رو ترجیح می دهم ________________________________________ arrival ورود (ورود هواپیما به فرودگاه) We apologize for the delay in the arrival of the plane ما به خاطر تاخیر در ورود هواپیما عذرخواهی می کنیم ________________________________________ board سوار (هواپیما) شدن The passengers […]