ساخت زمان کامل در زبان انگلیسی

ساخت زمان کامل در زبان انگلیسی (جلسه دوم)

ساخت زمان کامل در زبان انگلیسی در مطلب جلسه اول با یکی از کاربردهای فعل have آشنا شدید. فعل have در زبان انگلیسی به معنای داشتن نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در مقاله امروز به نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی درباره استفاده از have برای بیان مالکیت می پردازیم. یکی از معانی فعل have ( […]

ساخت زمان کامل در زبان انگلیسی

ساخت زمان کامل در زبان انگلیسی (جلسه اول)

زمان کامل در زبان انگلیسی چگونه ساخته می شود؟ زمان کامل در زبان انگلیسی در همه زمان های حال، گذشته و آینده تعریف می شود. برای ساخت زمان حال کامل در زبان انگلیسی از فعل معین have استفاده می شود. برای آموزش نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی در استفاده از فعل معین have در کنار […]