حفظ کردن

آشنایی با مهمترین عناصر ساختار جمله در انگلیسی

ساختار جمله در انگلیسی و عناصر سازنده آن هر کلمه در یک عبارت انگلیسی وظیفه‌ای خاص را بر عهده دارد. ما در تمامی زبان‌ها این وظیفه خاص را «نقشِ» این کلمه می‌نامیم. طبق قواعد گرامری، گاهی نقش‌ها و ساختارهای یک جمله ممکن است پیچیده باشند و اگر بخواهیم خیلی فنی و حساس شویم باید زمان زیادی را […]